ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  04-10-2565 หมดเขต 31-10-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย#3 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-09-2565 หมดเขต 30-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136107
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  09-09-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ เอก-โท ครั้งที่ 3 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130010
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาเอก 41000 บาท ปริญญาโท 26250  บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  08-09-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130003
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  09-09-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130002
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  05-09-2565 หมดเขต 30-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย#2 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-09-2565 หมดเขต 20-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136046
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  31-08-2565 หมดเขต 09-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 6 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  01-09-2565 หมดเขต 16-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130011
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  22-08-2565 หมดเขต 16-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130026
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 10 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-08-2565 หมดเขต 07-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136037
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 13 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  08-08-2565 หมดเขต 30-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ เอก-โท ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130006 -007
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาเอก 41000 บาท ปริญญาโท 26250  บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  28-06-2565 หมดเขต 12-07-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ  
 สังกัด ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) S4136101
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12170 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน