พันธกิจ

  1. พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิต recombinant protein และแอนติบอดีอย่างครบวงจร 2. ศึกษาวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาวิธีการสมัยใหม่เพื่อการป้องกันและรักษาโรค และพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานจริง 4. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านชีวการแพทย์โดยมีการทำวิจัยแบบกลุ่มวิจัย 5. ผลิตและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานวิจัย 6. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผลิต recombinant proteins และแอนติบอดีเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน การผลิตแอนติบอดีเพื่อการรักษาและการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยในระดับอุตสาหกรรม
Read more

วิสัยทัศน์

              เป็นกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง สร้างสรรงานวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ    
Read more

แนวทางการดำเนินงานวิจัย

             ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เป็นหน่วยวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีอย่างครบวงจร และการพัฒนาวิธีการและชุดตรวจวินิจโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น วัณโรค มะเร็ง และธาลาสซีเมีย นอกจากนั้นยังตั้งเป็นศูนย์บริการเพื่อการบริการการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ยังมุ่งเน้นการผลิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์           แนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์คือการรวบรวมอาจารย์นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา อณูชีววิทยา โลหิตวิทยาและชีวเคมี ให้มาทำงานร่วมกันในลักษณะกลุ่มวิจัย โดยมีการดำเนินการวิจัยร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของศูนย์วิจัยฯ กลุ่มวิจัยจะมีการปรึกษาหารือและประชุมร่วมกันในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์และแก้ปัญหาวิจัยร่วมกัน
Read more